Snelle levering binnen heel Europa
De beste kwaliteit voor de laagste prijs
Regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen
Aanvraag Dealerschap
0

Werkdagen voor 23:00 uur besteld morgen geleverdWerkdagen voor 23:00 uur besteld morgen geleverd

Snelle levering binnen heel Europa
De beste kwaliteit voor de laagste prijs
Regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen

Werkdagen voor 23:00 uur besteld morgen geleverdWerkdagen voor 23:00 uur besteld morgen geleverd

Privacy Policy

Charm & Co Brands B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy beleid worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Betrokkene: De natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt;
Charm & Co Brands: De gebruiker van dit privacy beleid: Charm & Co Brands B.V. gevestigd aan Kempstraat 8 te 's-Gravenhage, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 82775710;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Charm & Co Brands en de Betrokkene;
Persoonsgegevens: Gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Website: De website www.charmcobrands.com die door Charm & Co Brands wordt beheerd.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Verwerkingsverantwoordelijke

2.1. Charm & Co Brands is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de Persoonsgegevens die verwerkt worden middels de Website en in het kader van de Overeenkomst. De contactgegevens van Charm & Co Brands zijn:

Charm & Co Brands B.V.
Kempstraat 8
2572 GH 's-Gravenhage
Telefoon: +31 (0)10 311 56 75
E-mail: [email protected]

2.2. Voor Charm & Co Brands is een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens handelt Charm & Co Brands volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 3. Verzamelen van Persoonsgegevens

3.1. Charm & Co Brands verzamelt Persoonsgegevens van de Betrokkene wanneer de Betrokkene deze Persoonsgegevens aan Charm & Co Brands heeft verstrekt, bijvoorbeeld door:

a. Het invullen van een contactformulier op de Website;
b. Door het aanmaken van een account op de Website;
c. Door een bestelling te plaatsen via de Website;
d. Door telefonisch of via de e-mail contact op te nemen met Charm & Co Brands.

Artikel 4. Persoonsgegevens

4.1. Charm & Co Brands verzamelt en verwerkt de volgende Persoonsgegevens:

a. Voornaam en achternaam;
b. Adres;
c. Postcode en woonplaats;
d. E-mailadres;
e. Telefoonnummer;
f. Betalingsgegevens.

4.2. Charm & Co Brands verwerkt geen bijzondere Persoonsgegevens van Betrokkenen.
4.3. Om een bestelling te kunnen plaatsen op de Website is de Betrokkene verplicht de Persoonsgegevens genoemd in artikel 4.1 aan Charm & Co Brands te verstrekken. Zonder deze Persoonsgegevens kan de Overeenkomst niet tot stand komen.

Artikel 5. Grondslag en doeleinden van de verwerking

5.1. De grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is het uitvoeren van de Overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het gerechtvaardigd belang van Charm & Co Brands.
5.2. Charm & Co Brands verzamelt en verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Het uitvoeren van de Overeenkomst, zoals het opsturen van de bestelling naar de Betrokkene;
b. Het opnemen van contact i.v.m. de Overeenkomst;
c. Het in behandeling nemen van een vraag, opmerking of klacht van de Betrokkene;
d. Het voldoen aan administratieve plichten;
e. Het sturen van de factuur;
f. Het uitvoeren van betalingen via een van de betaalmogelijkheden die op de Website worden aangeboden;
g. Het aanmaken van een account voor de Betrokkene op de Website;
h. Het sturen van nieuwsbrieven naar de Betrokkene, mits de Betrokkene daarvoor zijn toestemming heeft verleend, zie ook artikel 6;
i. Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met de Betrokkene, zoals het sturen van informatieve e-mailberichten naar de Betrokkenen omtrent het account van de Betrokkene op de Website en omtrent zijn bestelling.

5.3. Charm & Co Brands zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 5.2, waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt.
5.4. Charm & Co Brands verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Charm & Co Brands streeft naar minimale gegevensverwerking.
5.5. Charm & Co Brands zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 6. Nieuwsbrieven

6.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de Betrokkene gestuurd, indien de Betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Charm & Co Brands. De Betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 7.
6.2. Charm & Co Brands zal de Betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de Betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 7. Afmelden voor nieuwsbrieven

7.1. De Betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:

a. Door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de Betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
b. Door contact op te nemen met Charm & Co Brands, zie artikel 2.1 voor de contactgegevens.

7.2. In elke nieuwsbrief welke naar de Betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de Betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

Artikel 8. Wissen van Persoonsgegevens

8.1. Charm & Co Brands zal Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

a. De Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. De Betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. De Persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

8.2. Charm & Co Brands is niet verplicht Persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het "recht op vergetelheid" niet van toepassing is.

Artikel 9. Verstrekken van Persoonsgegevens aan derden

9.1. Charm & Co Brands zal de Persoonsgegevens van de Betrokkene aan derden verstrekken, indien:

a. Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van Persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
b. Het nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
c. De doorgifte geschiedt aan een door Charm & Co Brands voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde derde partij, zoals, maar zeker niet beperkt tot, een ICT-dienstverlener, een boekhouder, een bedrijf dat in opdracht van Charm & Co Brands de bestelling bij de Betrokkene aflevert, een betalingsprovider, met welke derde partij Charm & Co Brands middels een overeenkomst of andere rechtshandeling is overeengekomen dat de derde partij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Ingeschakelde derde partijen hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens als dit nodig is om hun werkzaamheden voor Charm & Co Brands uit te voeren en voor zover wettelijk toegestaan;
d. Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat Charm & Co Brands Persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekt, controleert Charm & Co Brands de bevoegdheden van deze autoriteit.

Artikel 10. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

10.1. Op verzoek verleent Charm & Co Brands aan de Betrokkene toegang tot alle Persoonsgegevens die Charm & Co Brands van hem bijhoudt en verstrekt Charm & Co Brands de Betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de Betrokkene zelf de Persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
10.2. Charm & Co Brands biedt de Betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Charm & Co Brands van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

Artikel 11. Bezwaar

11.1. De Betrokkene kan bij Charm & Co Brands bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Charm & Co Brands het bezwaar van de Betrokkene heeft ontvangen, stopt Charm & Co Brands met de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene, tenzij Charm & Co Brands bij de verwerking van Persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de Betrokkene.

Artikel 12. Recht van beperking

12.1. Indien door de Betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn Persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn Persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de Betrokkene Charm & Co Brands verzoeken de verwerking van zijn Persoonsgegevens te beperken.

Artikel 13. Indienen van verzoek en vragen

13.1. Een verzoek omtrent Persoonsgegevens, waaronder het uitoefenen van een of meerdere van de rechten genoemd in artikel 10, 11 of 12, of vragen over dit privacy beleid kunnen schriftelijk of via de e-mail bij Charm & Co Brands worden ingediend, zie artikel 2.1 voor de contactgegevens van Charm & Co Brands. Charm & Co Brands reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 1 maand.
13.2. Indien Charm & Co Brands op verzoek van de Betrokkene Persoonsgegevens van de Betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de Persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Charm & Co Brands de Betrokkene daarvan op de hoogte.
13.3. Om er zeker van te zijn dat het verzoek omtrent Persoonsgegevens door de betreffende Betrokkene is gedaan, kan Charm & Co Brands de Betrokkene vragen een kopie van zijn identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De Betrokkene dient in het kopie zijn pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy van de Betrokkene.

Artikel 14. Beveiligingsmaatregelen

14.1. Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen, heeft Charm & Co Brands verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens. Charm & Co Brands heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

a. Het gebruiken van beveiligde systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
b. Het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
c. Het gebruik van antivirus software;
d. De Website maakt gebruik van een beveiligde verbinding;
e. Het geregeld uitvoeren van software updates.

14.2. Personen die door Charm & Co Brands worden ingehuurd of bij Charm & Co Brands in dienst treden en die in het kader van hun taak kennisnemen van Persoonsgegevens worden, bijvoorbeeld in een opdrachtovereenkomst, arbeidsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring, door Charm & Co Brands tot geheimhouding verplicht.
14.3. Alleen de medewerkers van Charm & Co Brands waarvoor het in het kader van hun functie/werkzaamheden noodzakelijk is om toegang te hebben tot Persoonsgegevens, worden door Charm & Co Brands toegang verleend tot de Persoonsgegevens.

Artikel 15. Wijzigingen

15.1. Charm & Co Brands behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging. Op de Website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Charm & Co Brands. Charm & Co Brands adviseert de Betrokkene regelmatig dit privacy beleid te raadplegen, zodat de Betrokkene steeds op de hoogte is van de meest recente versie van dit privacy beleid.

Artikel 16. Datalek

16.1. Indien zich bij Charm & Co Brands een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij Persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte Persoonsgegevens, dan zal Charm & Co Brands daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
16.2. Indien er sprake is van een datalek bij Charm & Co Brands dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de Betrokkene, dan stelt Charm & Co Brands de Betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 17. Cookies

17.1. De Website maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die ervoor zorgdragen dat de Website goed functioneert, de Betrokkene via de Website het bestelproces kan doorlopen, de Betrokkene een product in zijn winkelmandje kan plaatsen, de Betrokkene een account kan aanmaken op de Website en de Betrokkene via de Website een Overeenkomst kan aangaan met Charm & Co Brands. Voor het gebruik van functionele cookies is geen toestemming vereist.
17.2. Met functionele cookies worden geen Persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 18. Klacht indienen

18.1. Indien de Betrokkene van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door Charm & Co Brands niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar de Betrokkene woonachtig is.

Bel ons

ma t/m vrij 09.00 - 17.30 uur
za & zo gesloten

+31 (0)10 311 56 75

E-mail

Email ons

[email protected]
Review LogoWij scoren een op

Charm & Co Brands B.V.

Schalk Burgerstraat 53
3072 HW Rotterdam
Netherlands

BTW-nr.: NL862600029B01
KvK-nr.: 82775710

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »