Snelle levering binnen heel Europa
De beste kwaliteit voor de laagste prijs
Regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen
Aanvraag Dealerschap
0

Werkdagen voor 23:00 uur besteld morgen geleverdWerkdagen voor 23:00 uur besteld morgen geleverd

Snelle levering binnen heel Europa
De beste kwaliteit voor de laagste prijs
Regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen

Werkdagen voor 23:00 uur besteld morgen geleverdWerkdagen voor 23:00 uur besteld morgen geleverd

Algemene voorwaarden

Charm & Co Brands B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Charm & Co: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Charm & Co Brands B.V. gevestigd aan de Kempstraat 8 te 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 82775710;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Charm & Co en de klant;
c. klant: het bedrijf dat met Charm & Co een overeenkomst aangaat;
d. product: het product dat Charm & Co levert;
e. website: de website www.charmcobrands.com die door Charm & Co wordt beheerd en waar informatie te vinden is over de producten en waar de producten besteld kunnen worden.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Charm & Co en de klant. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Charm & Co en de klant, dan wordt de klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Charm & Co vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Charm & Co niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Charm & Co in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1. De producten worden enkel aangeboden aan bedrijven (B2B-relaties). De Wet handhaving consumentenbescherming is niet van toepassing.
3.2. Ieder aanbod en alle offertes van Charm & Co zijn vrijblijvend.
3.3. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, type-, of zetfouten, in offertes, e-mailberichten of brochures of op de website binden Charm & Co niet.
3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

Artikel 4. Afbeeldingen

4.1. Alle afbeeldingen van de aangeboden producten opgenomen op de website, op de verpakking of in overig reclamemateriaal zijn slechts sfeerimpressies en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Kleine verschillen tussen het geleverde product en een afbeelding van het product op de website, op de verpakking of in overig reclamemateriaal, zoals in kleurtint en contrast, zijn toelaatbaar, dienen door de klant te worden geaccepteerd en geven de klant niet het recht het product af te keuren.
4.2. De wezenlijke kenmerken van de producten die worden aangeboden via de website zijn opgenomen in de artikelbeschrijvingen op de website.

Artikel 5. Website

5.1. Charm & Co garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
5.2. Charm & Co is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden

6.1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
6.2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
6.3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Charm & Co of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 7. Account

7.1. Op de website kan de klant een account aanmaken. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt Charm & Co de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.
7.2. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Charm & Co kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Charm & Co daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 8. Prijzen

8.1. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en exclusief verzendkosten.
8.2. Charm & Co heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen, zonder de klant daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Totstandkoming van de overeenkomst

9.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Charm & Co dan wel nadat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen.
9.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
9.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Charm & Co de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Charm & Co heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Charm & Co.
9.4. Plaatst de klant een bestelling voor producten die Charm & Co niet meer op voorraad heeft, dan stelt Charm & Co de klant daarvan op de hoogte en zullen deze producten geen onderdeel uitmaken van de bestelling.
9.5. Een geplaatste bestelling kan door de klant niet geannuleerd worden. Voor bestellingen die via de website of via de e-mail zijn geplaatst geldt uitdrukkelijk dat het herroepingsrecht niet van toepassing is, aangezien de klant geen consument is. Producten kunnen niet zonder voorafgaande toestemming van Charm & Co teruggestuurd worden.

Artikel 10. Verplichtingen van de klant

10.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Charm & Co aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Charm & Co worden verstrekt.
10.2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
10.3. Het is de klant niet toegestaan, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Charm & Co, de producten door te verkopen via Bol.com, Amazon.com of een soortgelijk e-commercebedrijf.

Artikel 11. Maatwerk

11.1. Indien de klant een product bestelt dat naar zijn specificaties wordt vervaardigd, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
11.2. Charm & Co is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van het ontwerp dat op het product bedrukt dient te worden. Voordat de klant de bestelling bevestigt, dient de klant goed te controleren of het door hem opgegeven ontwerp correct is.
11.3. Het is de klant niet toegestaan Charm & Co een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Charm & Co constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Charm & Co het recht de bestelling te annuleren. Alle kosten die Charm & Co heeft moeten maken of alle schade die hij heeft geleden doordat het door de klant bestelde product de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de klant in rekening gebracht. De klant vrijwaart Charm & Co voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de verkoop of in het economisch verkeer brengen van het product dat naar de specificaties van de klant is vervaardigd.
11.4. Indien de klant een maatwerk product bij Charm & Co besteld heeft en de klant wijzigingen wenst aan te brengen aan het ontwerp en/of de maat van het bestelde product, dan dient de klant Charm & Co daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zal Charm & Co laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.
11.5. Kunnen de wijzigingen niet (meer) worden doorgevoerd of geeft de klant geen akkoord op de extra kosten, dan zal het product gemaakt worden aan de hand van de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.

Artikel 12. Leveringstermijn

12.1. Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie.
12.2. In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Charm & Co ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 13. Levering

13.1. Charm & Co bepaalt de wijze van transport en verpakking van de producten
13.2. De bestelling wordt geleverd op het door de klant opgegeven adres, tenzij de klant de product zelf meeneemt/ophaalt. In dat laatste geval is de klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het transport van de producten.
13.3. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten afgeleverd dienen te worden goed bereikbaar is.
13.4. Transportschade aan de geleverde producten dient vermeld te worden op het afleveringsdocument. Direct na de levering dient Charm & Co op de hoogte te worden gesteld van de transportschade.
13.5. De klant is verplicht de producten af te nemen. Indien de klant afname weigert, dan is Charm & Co gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant.
13.6. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het product gaat op de klant over op het moment waarop het product in de macht van de klant of van een door de klant aangewezen derde partij wordt gebracht.
13.7. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. de producten.

Artikel 14. Betaling

14.1. De klant dient de van Charm & Co ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.
14.2. Charm & Co heeft het recht een aanbetaling van de klant te verlangen. Betaalt de klant de aanbetaling niet tijdig, dan heeft Charm & Co het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de aanbetaling volledig is voldaan. Charm & Co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.
14.3. Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Charm & Co maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
14.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Charm & Co op de klant onmiddellijk opeisbaar.
14.5. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Charm & Co, totdat alle vorderingen die Charm & Co op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
15.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:

a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

15.3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Charm & Co te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Charm & Co veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan Charm & Co te verstrekken.
15.4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Charm & Co niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Charm & Co gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Charm & Co op volledige schadevergoeding.
15.5. Indien Charm & Co gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Charm & Co toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Charm & Co zich bevinden.
15.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Charm & Co daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Charm & Co.
15.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Charm & Co toekomende rechten onverlet.

Artikel 16. Klachten

16.1. De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

a. of de juiste producten zijn geleverd;
b. of het juiste aantal producten is geleverd;
c. of het product of de verpakking geen gebreken bevatten.

16.2. Reclames dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Charm & Co kenbaar te worden gemaakt.
16.3. Heeft Charm & Co de verkeerde producten of het verkeerde aantal producten geleverd, dan zal Charm & Co zo snel mogelijk nadat Charm & Co daarvan in kennis is gesteld op zijn kosten ervoor zorgdragen dat het juiste aantal wordt geleverd dan wel dat de producten
worden vervangen. De verkeerde producten dienen door de klant naar Charm & Co teruggestuurd te worden. Is het niet meer mogelijk om het juiste aantal of om de juiste producten te leveren, doordat deze niet meer op voorraad zijn, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Indien van toepassing zal Charm & Co overgaan tot creditering en, naar zijn keuze, tot terugbetaling of verrekening.
16.4. Indien de klant aantoont dat het geleverde product op het moment van levering gebrekkig was, dan wordt door Charm & Co het product vervangen. Indien het vervangen van het product niet mogelijk is, dan wordt de prijs van het gebrekkige product gecrediteerd. De aansprakelijkheid van Charm & Co is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 18 is opgenomen.
16.5. Aangezien de producten enkel aan bedrijven worden geleverd, kan de klant geen beroep doen op het consumentenrecht.
16.6. Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren of terug te sturen.
16.7. Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
16.8. Op alle actie/sale/korting/stunt/partij-handel producten wordt er geen garantie verleend en Charm & Co Brands is niet vrantwoordelijk voor schade in welke geval dan ook.
16.9. De klant is verplicht Charm & Co de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Dit kan betekenen dat de klant het product op verzoek van Charm & Co dient terug te sturen. Het feit dat Charm & Co overgaat tot het onderzoeken van een klacht betekent niet dat Charm & Co erkent dat de levering en/of het geleverde product gebrekkig is.
16.10. Producten die op verzoek van en/of met toestemming van Charm & Co geretourneerd worden, dienen altijd voldoende gefrankeerd te zijn en te zijn verpakt in de originele verpakking. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij de producten worden teruggestuurd i.v.m. een verkeerde levering of Charm & Co erkent dat de geleverde producten gebrekkig zijn.
16.11. Klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen indien:

a. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
b. scheuren in het product zijn ontstaan door verkeerd gebruik;
c. het product niet overeenkomstig het waslabel en/of het wasadvies is behandeld;
d. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
e. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
f. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm e.d.

Artikel 17. Klantenservice

17.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Charm & Co. De klantenservice is op de volgende wijzen bereikbaar:

a. via het telefoonnummer +31 (0)10 311 56 75
b. via het e-mailadres [email protected]

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring

18.1. Charm & Co kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

18.2. Charm & Co is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.
18.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Charm & Co is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
18.4. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Charm & Co is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Charm & Co tegen alle aanspraken ter zake.
18.5. Charm & Co is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart of vervoert, waardoor schade aan de producten kan ontstaan.
18.6. Charm & Co is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product, zoals krimpen of verkleuren van het product, door verkeerd of ondeskundig gebruik of door het wassen van het product in strijd met de wasvoorschriften.
18.7. Charm & Co kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een allergische reactie van een eindgebruiker van het product ten gevolge van het gebruik van het product. De eindgebruiker is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het product bestaat uit stoffen waarvoor de eindgebruiker allergisch is.
18.8. Charm & Co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkleuring van het product ten gevolge van de inwerking van licht.
18.9. In geen geval is Charm & Co aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
18.10. Charm & Co is niet aansprakelijk voor schade, zoals materiële schade, waaronder het verkleuren van wasgoed, of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken of wassen van het product.
18.11. Indien de klant wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen aan het product, sluit Charm & Co iedere aansprakelijkheid uit.
18.12. Charm & Co is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
18.13. Indien Charm & Co naar zijn oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door zijn leveranciers geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van eindgebruikers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. Charm & Co kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant lijdt door geïnitieerde recall-acties.
18.14. Charm & Co is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
18.15. Indien Charm & Co aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Charm & Co beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Charm & Co gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Charm & Co beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.16. De klant vrijwaart Charm & Co voor vorderingen die derden tegen Charm & Co instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Charm & Co niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Charm & Co op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Charm & Co mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
18.17. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Charm & Co vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Charm & Co kan aanwenden.
18.18. Komt de klant zijn verplichtingen jegens Charm & Co die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet na, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Charm & Co daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

Artikel 19. Opschorting en ontbinding

19.1. Charm & Co is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Charm & Co ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
19.2. Charm & Co is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan
een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
19.3. Voorts is Charm & Co bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
19.4. Charm & Co is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
19.5. Indien Charm & Co tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 20. Overmacht

20.1. Charm & Co is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Charm & Co geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Charm & Co niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Charm & Co; het verbranden van middelen van vervoer van Charm & Co of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
20.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van Charm & Co.
20.3. Indien Charm & Co weet of het vermoeden heeft dat hij de overeenkomst niet tijdig kan uitvoeren door overmacht, dan stelt Charm & Co de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
20.4. Voor zover Charm & Co ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, dan is Charm & Co gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
20.5. Indien er sprake is van overmacht, dan heeft Charm & Co het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 21. Geheimhouding

21.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
21.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Charm & Co gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Charm & Co zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Charm & Co niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. Op de overeenkomst tussen Charm & Co en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
22.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Charm & Co worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Charm & Co gevestigd is.

Bel ons

ma t/m vrij 09.00 - 17.30 uur
za & zo gesloten

+31 (0)10 311 56 75

E-mail

Email ons

[email protected]
Review LogoWij scoren een op

Charm & Co Brands B.V.

Schalk Burgerstraat 53
3072 HW Rotterdam
Netherlands

BTW-nr.: NL862600029B01
KvK-nr.: 82775710

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »